Algemene voorwaarden Bijzonder Vaarwel – april 2021.

Op basis van de Algemene Voorwaarden van de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM ONDER NUMMER 82660018

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtformulier: het bij voorkeur te hanteren formulier waarin de inhoud van de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst is vastgelegd en waarin de zaken en/of diensten gespecificeerd zijn die in het kader van de Overeenkomst door Bijzonder Vaarwel worden geleverd.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Bijzonder Vaarwel een overeenkomst sluit.

Overeenkomst: de tussen de Opdrachtgever en Bijzonder Vaarwel tot stand gekomen overeenkomst betreffende een Uitvaartverzorging.

Toeleverancier: de partij die aan Bijzonder Vaarwel zaken en/of diensten levert in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

Bijzonder Vaarwel: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de Opdrachtgever een Overeenkomst sluit.

Uitvaartverzorging: de gehele of gedeeltelijke verzorging van een begrafenis of crematie en/of (voorgaande) de laatste zorg en/of overbrenging van de overledene naar een met de Opdrachtgever overeengekomen adres.

Voorschotten: voorschotten die door Bijzonder Vaarwel ten behoeve van de Opdrachtgever aan derden dienen te worden betaald in het kader van nakoming van de Overeenkomst.

Artikel 2 – Algemeen

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de Overeenkomst en de daaraan voorafgaande precontractuele verhouding.

b. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Bijzonder Vaarwel zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende

Overeenkomst.

c. Bijzonder Vaarwel dient voor of bij de totstandkoming van de Overeenkomst de algemene voorwaarden aan de Opdrachtgever ter hand te stellen of elektronisch ter beschikking te stellen op een zodanige wijze dat deze door de Opdrachtgever kunnen worden bewaard en voor hem of haar toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming.

Artikel 3 – Verstrekking gegevens en opdrachtformulier

a. Bijzonder Vaarwel maakt – indien mogelijk – gebruik van een Opdrachtformulier welk door de Opdrachtgever en Bijzonder Vaarwel dient te worden ondertekend. De Opdrachtgever is gehouden en staat ervoor in dat het Opdrachtformulier juist en volledig wordt ingevuld.

b. De Opdrachtgever dient Bijzonder Vaarwel tijdig alle voor de Uitvaartverzorging relevante gegevens van de overledene en de Opdrachtgever te verstrekken. Onder relevante gegevens worden tevens verstaan bijzondere geneeskundige behandelingen van de overledene met radioactief materiaal.

c. In het Opdrachtformulier worden de zaken en/of diensten gespecificeerd die in het kader van de Overeenkomst door Bijzonder Vaarwel worden geleverd c.q. uitgevoerd.

Artikel 4 – Prijzen en pro-memorie posten

a. De overeengekomen prijzen zijn brutoprijzen inclusief BTW, echter exclusief heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

b. De prijzen voor de zaken en/of diensten welke door Bijzonder Vaarwel op basis van de Overeenkomst worden geleverd, worden voor zover mogelijk vermeld op het Opdrachtformulier.

c. Indien op het moment van het sluiten van de Overeenkomst de prijs voor bepaalde zaken en/of diensten nog niet bekend is, zal Bijzonder Vaarwel een pro-memorie post opnemen.

d. Bijzonder Vaarwel zal zo spoedig mogelijk de prijzen van de pro-memorie posten aan de Opdrachtgever doorgeven.

e. De Opdrachtgever heeft het recht, onverwijld na kennis te hebben genomen van de prijzen van de pro-memorie posten, de Overeenkomst in overleg met Bijzonder Vaarwel wat betreft de pro-memorie posten te wijzigen, tenzij Bijzonder Vaarwel in verband met de tijdige nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst de prijzen voor de desbetreffende zaken en/of diensten al (bij Voorschot) aan een derde heeft betaald of verschuldigd is.

Artikel 5 – Aangifte en akte van overlijden

a. De aangifte van het overlijden zal bij de ambtenaar van de burgerlijke stand door Bijzonder Vaarwel worden gedaan op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens.

b. Zodra de Opdrachtgever kennisneemt van een onjuistheid in de akte van overlijden, dient deze Bijzonder Vaarwel daarover onverwijld in te lichten.

c. Indien sprake is van een onjuistheid in de akte van overlijden, zal Bijzonder Vaarwel bevorderen dat wijziging plaatsvindt. Dient de onjuiste vermelding volledig aan Bijzonder Vaarwel te worden toegerekend, dan is Bijzonder Vaarwel voor betaling van de kosten van wijziging van de akte aansprakelijk. In alle andere gevallen komen de kosten van wijziging voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 6 – Tijdstip van levering

a. De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen als overeengekomen tussen de Opdrachtgever en Bijzonder Vaarwel.

b. De dag en het uur van de uitvaart worden overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende begraafplaats c.q. het crematorium.

Artikel 7 – Drukwerken

a. Voor aankondigingen van overlijden, advertenties, dankbetuigingen, bidprentjes en eventueel ander drukwerk met betrekking tot het overlijden dient de Opdrachtgever de tekst schriftelijk (waaronder tevens wordt verstaan e-mail) aan te leveren of goed te keuren.

b. Alle drukwerken alsmede de plaatsing van advertenties met betrekking tot het overlijden worden door Bijzonder Vaarwel voor rekening van de Opdrachtgever verzorgd, tenzij anders is overeengekomen.

c. Bijzonder Vaarwel kan indien sprake dient te zijn van een rectificatie van drukwerk en/of advertenties slechts voor de daaruit voortvloeiende kosten en schade aansprakelijk zijn, indien en voor zover de vermelde tekst afwijkt van de door de

Opdrachtgever schriftelijk verstrekte tekst en de noodzaak van rectificatie daarbij volledig aan Bijzonder Vaarwel toe te rekenen is. In alle andere gevallen zijn deze kosten voor rekening van de Opdrachtgever en is Bijzonder Vaarwel niet aansprakelijk voor de in dit artikel bedoelde schade.

d. Bijzonder Vaarwel zal zich inspannen aankondigingen van overlijden tijdig bij het postkantoor en/of de gekozen media te bezorgen. Bij twijfel over de mogelijkheid van tijdige bezorging bij geadresseerde of plaatsing in de gekozen media, zal Bijzonder Vaarwel dit uitdrukkelijk onder de aandacht van de Opdrachtgever brengen.

e. Indien Bijzonder Vaarwel heeft voldaan aan de hiervoor in dit lid d bepaalde zijn de gevolgen van te late plaatsing of te late postbezorging voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 8 – Verzekeringen

a. De Opdrachtgever kan verzekeringspolissen, waaraan bij overlijden aanspraken te ontlenen zijn, ter hand stellen aan Bijzonder Vaarwel. Bijzonder Vaarwel draagt dan zorg voor een deugdelijk bewijs van ontvangst. Bijzonder Vaarwel is verplicht de polis(sen) binnen een termijn van een week op te sturen naar de desbetreffende verzekeringsmaatschappij(en).

b. Indien uit de polis(sen) een aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering, dan kan Bijzonder Vaarwel worden gemachtigd de uitkering te innen om deze in mindering te brengen op de prijzen en een eventueel overschot uit te betalen.

c. Bijzonder Vaarwel staat niet in voor betaling van enig bedrag door deze verzekeringsmaatschappij(en).

Artikel 9 – Betaling

a. Indien Bijzonder Vaarwel in het kader van de Overeenkomst aan derden Voorschotten dient te betalen, zal de Opdrachtgever deze op eerste verzoek aan Bijzonder Vaarwel voldoen.

b. De Opdrachtgever zal de uitvaartnota van Bijzonder Vaarwel betalen binnen veertien dagen na ontvangst en is in verzuim indien betaling niet binnen deze termijn heeft plaatsgevonden.

c. Bij contante betaling wordt door Bijzonder Vaarwel een bewijs van betaling verstrekt.

d. De betalingstermijn geldt als fatale termijn. Bijzonder Vaarwel is gerechtigd over een betaling die niet tijdig is verricht rente in rekening te brengen over de periode dat de Opdrachtgever met de voldoening daarvan in verzuim is. Dit verzuim vangt aan op de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn en is gelijk aan 1% per maand of gedeelte van de maand waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand wordt berekend. De Opdrachtgever is derhalve van rechtswege in verzuim wanneer niet tijdig is betaald zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist.

e. De Opdrachtgever kan zich binnen zijn verplichting tot betaling er niet op beroepen, dat hij namens en voor rekening van het vermogen en/of de erven van de overledenen heeft gehandeld.

f. Bij niet-betaling binnen de termijn als genoemd in lid d van dit artikel is Bijzonder Vaarwel gerechtigd alle kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, voor zover zulks niet is uitgesloten in artikel 96 lid 2 sub c van het Burgerlijk Wetboek, in rekening te brengen. Buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van het Besluit Vergoedingen Voor Buitengerechtelijke Incassokosten met een minimum van € 2.540,00.

Artikel 10 – Inspanningsverplichting, beperkte aansprakelijkheid en vrijwaring

a. Bijzonder Vaarwel zal bij haar werkzaamheden de zorg van goed opdrachtnemer in acht nemen op basis van een inspanningsverplichting.

b. Bijzonder Vaarwel is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van sieraden of andere zaken welke bij overdracht bij de overledene aanwezig zijn.

c. Bijzonder Vaarwel is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van niet nakoming door de Opdrachtgever van zijn informatieplicht als bedoeld in artikel 3.1. De

Opdrachtgever is voor deze schade aansprakelijk.

d. Indien Bijzonder Vaarwel wordt aangesproken door een derde voor schade geleden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst waarvoor Bijzonder Vaarwel niet aansprakelijk is, zal de Opdrachtgever Bijzonder Vaarwel vrijwaren en schadeloosstellen.

e. Bijzonder Vaarwel kan onverminderd het bepaalde in 10.b en 10.c slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade geleden door de Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de schuld van Bijzonder Vaarwel. Indien Bijzonder Vaarwel aansprakelijk kan worden gehouden voor schade komt, behoudens in geval van opzet of grove schuld, voor vergoeding alleen in aanmerking die schade waartegen Bijzonder Vaarwel  verzekerd is, in welk kader Bijzonder Vaarwel verklaart verzekerd te zijn in lijn met de in de uitvaartbranche in Nederland geldende gebruiken.

Artikel 11 – Klachten

a. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst, waaraan de Opdrachtgever gevolgen wil verbinden, moeten volledig en duidelijk omschreven door de Opdrachtgever of diens gemachtigde binnen 21 dagen na de datum van de uitvaart bij Bijzonder Vaarwel ingediend worden. Het staat Bijzonder Vaarwel vrij een niet tijdig ingediende klacht niet in behandeling te nemen, op grond waarvan de Opdrachtgever zijn of haar rechten ter zake verliest.

b. Klachten over de uitvaartnota moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de nota schriftelijk bij Bijzonder Vaarwel ingediend worden. Het staat Bijzonder Vaarwel vrij een niet tijdig ingediende klacht niet in behandeling te nemen, op grond waarvan de Opdrachtgever zijn of haar rechten ter zake verliest.

c. Bijzonder Vaarwel zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht trachten met de Opdrachtgever tot overeenstemming te komen over afwikkeling van de klacht.

Artikel 12 – Opdrachtgever

Ongeacht of de Opdrachtgever enige aanspraak kan doen gelden op de nalatenschap van de overledene sluit de Opdrachtgever de Overeenkomst op eigen naam en voor eigen rekening. Opdrachtgever is er door Bijzonder Vaarwel op gewezen dat de uitvaartkosten schulden van de nalatenschap zijn.

Artikel 13 – Uitvoering

a. Bijzonder Vaarwel is bevoegd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

b. Bijzonder Vaarwel neemt bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid in acht. Als de Opdrachtgever zelf een derde heeft ingeschakeld of aangewezen, zijn de gevolgen van de keuze voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 14 – Ter beschikking gestelde zaken

In het geval ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst door de uitvaartverzorger aan de opdrachtgever zaken ter beschikking zijn gesteld, draagt opdrachtgever er mede zorg voor, dat deze zaken binnen maximaal 4 dagen na de uitvaart weer ter beschikking van de uitvaartverzorger staan. Indien door toedoen en/of nalatigheid van de opdrachtgever schade aan deze zaken wordt veroorzaakt is hij verantwoordelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten.

Artikel 15 – Overmacht

Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, mede verstaan een al dan niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers, ziekte van personeel en alle overige van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bijzonder Vaarwel geen invloed kan uitoefenen, als gevolg waarvan Bijzonder Vaarwel niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Artikel 16 – Geschillen en toepasselijk recht

a. Elk geschil tussen de Opdrachtgever en Bijzonder Vaarwel betreffende de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst, ook al wordt dit geschil slechts door één hunner als zodanig benoemd, zal zowel door de Opdrachtgever als Bijzonder Vaarwel kunnen worden voorgelegd aan de door de Stichting Klachteninstituut

Uitvaartwezen aangestelde Ombudsman. Het adres van de Ombudsman zal op eerste verzoek aan de Opdrachtgever worden verstrekt.

b. Een geschil wordt door de Ombudsman slechts in behandeling genomen, indien de Opdrachtgever zijn klacht eerst aan Bijzonder Vaarwel overeenkomstig deze algemene voorwaarden heeft voorgelegd. Uiterlijk 13 weken nadat de klacht aan Bijzonder Vaarwel is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk aan de Ombudsman te worden voorgelegd.

c. Wanneer de Opdrachtgever een geschil voorlegt aan de Ombudsman, is Bijzonder Vaarwel aan deze keuze gebonden.

d. Wanneer Bijzonder Vaarwel een geschil behandeld wil zien door de Ombudsman, stelt hij de Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte. Bijzonder Vaarwel kondigt daarbij aan dat hij het geschil aanhangig zal maken bij de bevoegde rechter als de Opdrachtgever niet binnen 5 weken schriftelijk laat weten in te stemmen met de behandeling van het geschil door de Ombudsman. Indien de Opdrachtgever niet instemt of niet tijdig reageert, zal Bijzonder Vaarwel het geschil kunnen voorleggen aan de bevoegde Nederlandse rechter.

e. De Ombudsman doet uitspraak overeenkomstig het reglement van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Het reglement van deze stichting wordt op eerste verzoek aan de Opdrachtgever toegezonden.

f. De beslissing van de Ombudsman wordt door partijen aangemerkt als een bindend advies.

g. Uitsluitend de bevoegde Nederlandse rechter dan wel de hierboven genoemde Ombudsman is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

h. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.